Av.Setenay DİNÇELLER

TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANIM ŞARTLARI

Yapılan son değişikliklerle birlikte yabancıların Türk vatandaşlığı kazanma talepleri giderek artmaktadır. Bu talepler doğrultusunda bu yazımızda Türk vatandaşlığı kazanım şartlarından bahsedeceğiz. Öncelikle Türk vatandaşlığı kazanma yollarını sıralayacak olursak;

1.Doğumla kazanılan vatandaşlık

 1. Soybağı ile kazanılan vatandaşlık
 2. Doğum yeri esası ile kazanılan vatandaşlık

2.Sonradan kazanılan vatandaşlık

 1. Yetkili makam kararıyla kazanılan vatandaşlık
 2. Evlat edinilme sebebiyle kazanılan vatandaşlık
 3. Seçme hakkının kullanılması sebebiyle kazanılan vatandaşlık

3.Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması

Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması

Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması için gereken şartları sıralayacak olursak;

 • Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk Medeni Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması gerekmektedir.
 • Başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl kesintisiz olarak Türkiye’de ikamet etmiş olması gerekmektedir.
 • Türkiye’ de yerleşmeye karar verdiğini aşağıda yer alan davranışlar vb. ile teyit etmiş olmak;

a.Türkiye’ de taşınmaz mal edinmek,

b.Türkiye’ de  iş kurmak,

c.Türkiye’ de yatırım yapmak, ticaret ve iş merkezini Türkiye’ ye nakletmek,

d.Türkiye’ de çalışma iznine tabi olarak bir iş yerinde çalışmak

e.Türk vatandaşı ile evlenmek, ailece müracaat etmek, daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak veya eğitimini Türkiye’de tamamlamak.

 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığının bulunmaması
 • Toplum içinde birlikte yaşamanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile davranarak iyi ahlak sahibi olduğunu göstermek, davranışları ile çevresine güven vermek, toplumca hoş karşılanmayan ve toplum değerlerine aykırı kötü alışkanlığı bulunmamak.
 • Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabilmek.
 • Türkiye ‘de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir davranışının bulunmaması
 • Tüm bu şartları sağlamasına karşılık yabancılardan Türk vatandaşlığını kazanmaları için taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkması şartı aranabilir. Ancak bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Bu şartları taşıyan yabancılar için başvurulacak makam ise yerleşim yerlerinin bulunduğu valiliklerdir. Daha sonra müracaat makamınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında ön inceleme yapılır. Dosyası tamamlanan yabancı hakkında il emniyet müdürlüğünden soruşturma yapılması istenir. İl emniyet müdürlüğünce Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından

 • Türk vatandaşlığını kazanmasına engel teşkil edecek bir halin bulunup bulunmadığı tespiti,
 • İyi ahlak sahibi olup olmadığı,
 • Hangi tarihte Türkiye’ ye geldiği,
 • İkamet tezkeresinin hangi amaçla verildiği,
 • Müracaat tarihinden geriye doğru ne kadar süre ülkemizde ikamet ettiği, bu süre içinde yurt dışına çıkış yapıp yapmadığı, yapmış ise tarihleri ve süresi gibi bilgiler tespit edilir ve elde edilen bilgiler soruşturma formuna yazılır. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ise yabancının dosyası il müdürlüğüne iade edilir.İl müdürlüğüncede komisyona iade edilmektedir. Aranan şartları taşıdığının anlaşılmasının ardından dosya karar alınmak üzere bakanlığa gönderilir.

 

Türk Vatandaşliğinin İstisnai Olarak Kazanılması

             Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanım yollarının başında yatırım yoluyla vatandaşlık kazanılması gelmektedir. Bu kapsamda yapılan son değişiklikler ile Cumhurbaşkanı kararı ile 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen yabancılar istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilecektir.

               Bir diğer vatandaşlık kazanım yolu ise yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın almasıdır.En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancı Türk vatandaşlığı kazanım hakkına sahip olabilecektir.

                İstisnai vatandaşlıktan yararlanma şartalarından bir diğeri ise yabancının en az  50 kişilik istihdam oluşturduğu  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilmesidir.

                 Bir diğer vatandaşlık edinim şartı ise en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl boyunca tutmak şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya sermaye yatırılmasıdır.

                  En az  500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen yabancı ile yine en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancı da Türk vatandaşlığı kazanım hakkına sahip olabilecektir.

Tüm bunların yanı sıra belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru ve/veya çapraz döviz kuru esas alınacaktır. Bu sayede Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar dalgalı kurdan etkilenmeyecektir.

İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması İçin Gerekli Belgeler

 

1) İsteği belirten form dilekçe.

2) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.

3) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine      ait ölüm belgesi.

4) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise       eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.

5) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat   makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.

6) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için   ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

 7) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Evlilik Sebebiyle Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Bir Türk vatandaşıyla evli olmak doğrudan vatandaşlığın kazanılması için yeterli değildir. Türk Vatandaşı ile en az üç yıl boyunca evil olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Bu şekilde vatandaşlığın kazanılması için ise aile birliği içinde yaşama ( Ancak  başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde bu şart aranmaz.) ,evlilik birliği ile bağdaşmayacak faaliyette bulunmama, kamu düzeni ve milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek herhangi bir halin bulunmaması gerekmektedir.

                                                                                             Av.Setenay Dinçeller